default_mobilelogo

Wie zijn de leden van NMMV?

De beroepsvereniging NMMV is nu nog een, kleine overzichtelijke groep van vakmensen gericht op de medische voetzorg, die allen een door de overheid erkend mbo-4 medisch pedicure diploma behaald hebben, met als extra specialisatie OVV. De leden hebben allen minimaal 5 jaar ervaring in hun vakgebied. De leden hebben een praktijkplan dat na 1 mei 2016 getoetst zal worden en werken volgens nieuwe richtlijnen die specifiek voor deze beroepsgroep zijn opgesteld. De leden van NMMV verlenen zorg aan ernstig (chronisch) zieke mensen.

Waarom is de NMMV opgericht?

De leden van NMMV denken dat de voetzorg in Nederland, zeker voor (ernstig) zieke mensen, veiliger en van hogere kwaliteit zou kunnen worden door strenge eisen te stellen aan kennis, vaardigheden en ervaring van de voetzorgverleners. In de opleiding van onze leden is ook veel aandacht besteed aan communicatie met de aanpalende zorg. Zonder goede communicatie geen optimale zorg! In Nederland zijn ong. 800 podotherapeuten die zorg moeten dragen voor  2 miljoen reuma patiënten, 1 miljoen diabetes patiënten en een substantieel aantal kankerpatiënten die als gevolg van hun chemo-behandeling soms ernstige voetklachten hebben. De NMMV kan daar sinds 2015, 49 Rijkserkende mbo-4 opgeleide medisch voetzorgverleners aan toevoegen en in 2016 zijn dat er naar verwachting, 100. Ongeveer 300 medisch pedicures hebben inmiddels aangegeven ook geïnteresseerd te zijn om lid van de NMMV te worden. Hiermee kunnen wij bijdragen om de toenemende vraag naar veilige voetzorg te blijven borgen, met hoog kwalitatieve zorg tegen een normaal tarief . Dit zal kosten besparen in de zorg.

Waarom de titel medisch voetzorgverlener/MVV?

Er is bewust gekozen voor de titel “medisch voetzorgverlener” om zo een duidelijk onderscheid te maken met “de (branche) pedicure” . Deze titel sluit ook internationaal  beter aan  (Duitsland: Medizinisch Fusspfleger, België: Gespecialiseerd Voetverzorger).

Wie kunnen er terecht bij een MVV?

De MVV is breed opgeleid waardoor zowel gezonde mensen bij hen terecht kunnen als ook patiënten met diabetes mellitus, reuma, oncologisch patiënten, patiënten met spasmen en allerlei andere niet benoemde aandoeningen. Als u patiënt bent , is soms een (deel) vergoeding van de behandeling mogelijk, door uw zorgverzekeraar.

Vraagt u dat vooral zelf na bij uw verzekeraar.

Wat wil de NMMV bereiken?

Missie

  • Op landelijk niveau op een gecontroleerd kwaliteitsniveau voetzorg op maat voor elke patiënt!
  • Landelijke dekking van medisch voetzorgverleners /leden van de NMMV waardoor zij kunnen samenwerken , naast en met de podotherapeuten binnen de multidisciplinaire voetenteams, zowel intra- als extramuraal.

Visie

De mbo-4 medisch pedicure streeft een eigen positie binnen de voetzorg na, naast de podotherapeut. Door het bundelen van kwaliteiten kan “Zorg op maat” meer inhoud krijgen. Door de mbo-4 medisch pedicure vaker in te zetten bij screening en voetonderzoek kunnen zorgtrajecten voor de patiënt eenvoudiger worden. Er zal toenemende behoefte komen aan geregistreerde professionals en multidisciplinaire aanpak op het gebied van complicaties bij risicopatiënten.

Een van de prioriteiten van de NMMV is een degelijk en dynamisch kwaliteitsbeleid. We bewegen ons in een steeds veranderend veld van maatschappelijke ontwikkelingen, professionele inzichten, politieke keuzes. Als moderne beroepsvereniging wil de NMMV daar steeds op inspelen.

Kwaliteitsbewaking is een belangrijk instrument om een betrouwbaar, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig aanbod te garanderen. Daarbij hanteert de NMMV strenge kwaliteitseisen. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we ook aan bij de kwaliteitscriteria, die zorgverzekeraars eisen.

De NMMV geeft vorm aan haar kwaliteitsbewaking door middel van:

  • Strenge selectie bij toelating (toelatingscriteria)
  • Minimumeis praktijkervaring
  • Permanente bij- en nascholingsverplichting
  • Visitatiebezoek (praktijkbezoek / toetsing naleving criteria)
  • Driejaarlijkse toetsing van de bij- en nascholingsverplichting